Universitatea din Petroșani - Istoric

Introducere

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcționat la Petroșani. Doar câteva universități se pot mândri cu o asemenea descendență atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”.

După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) și apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ. Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți : Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe. Din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni, institutori etc. În Universitatea noastră se pregătesc peste 4500 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregătirea prin doctorat este asigurată de 19 conducători științifici, personalități recunoscute în țară și pe plan mondial. Pregătirea solidă dobândită le-a oferit posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări (SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, țări din America de Sud, Africa, Asia etc.). Pretutindeni, absolvenții formați la Universitatea din Petroșani sunt cotați printre profesioniștii buni ai ramurilor în care activează. Reorganizarea învățământului superior, în conformitate cu procesul Bologna, deschide largi perspective absolvenților Universității din Petroșani de a fi recunoscuți și a se integra în piața ocupațională din Europa. În anul 2009, Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a obținut calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Obiective strategice

Universitatea din Petroșani își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, economice și sociale, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. Universitatea din Petroșani asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlilor Politehnice din România, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană și Internațională. Educația universitară iese din sfera consumului de informație intrând în sfera învățării cum se produce informație. Misiunea sa principală este formarea specialistului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

Colaborări internaționale

Universitatea din Petroșani reprezintă o parte integrantă a comunității academice internaționale, împărtășind crezul în aceleași valori morale, educaționale, științifice și culturale. În condițiile fenomenului de globalizare, Universitatea din Petroșani este preocupată de întărirea participării la schimbul internațional de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucură, actualmente există programe de colaborare cu peste 18 universități din Europa, America, Asia și Africa.

Repere istorice

1864 – Școala de Ponţi și Șosele, Mine și Arhitectură din București;
1867 – Școala de Poduri, Șosele și Mine din București, cu o secţie de Mine;
1920 – Școlile Politehnice de la București și Timișoara cu secţii de Mine și Metalurgie;
1938 – Secţiile de Mine și Metalurgie se transformă în Facultăţi;
1948 – 1952 – Institutul de Geologie și Tehnică Minieră din București;
– Institutul de Minereuri Neferoase din Brad;
– Institutul Cărbunelui din Petroșani;
1952 – 1957 – Institutul de Mine din București;
– Institutul de Mine din Petroșani;
1957 – Întregul învăţământ superior minier din România se concentrează la Institutul de Mine din Petroșani;
1991 – Universitatea Tehnică din Petroșani;
1995 – Universitatea din Petroșani.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.