Universitatea din Petroșani

Cercetarea în cadrul Universității Petroșani

Cercetarea în cadrul Universității Petroșani

Cercetarea științifică reprezintă principalul proces de cunoaștere și inovare, iar Universitatea din Petroșani (UPET) dispune de un real potențial de cercetare.
Obiectivele strategice au fost definite având în vedere rezultatele privind clasificarea universităţii conform OMECTS 4072/2011 și obiectivele cercetării stiintifice de excelenta, pe plan național și internațional, în privința tendințelor, cerințelor, oportunităților și exigențelor. Accentul va fi pus pe excelenţă, pe interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională. 
În Universitatea din Petroșani activitatea de cercetare este în principal derulată la nivelul grupurilor de cercetare constituite din reprezentanți ai corpului academic, cercetatori angajați în universitate, doctoranzi, studenți, precum și colaboratori externi, centre de cercetare și laboratoare de cercetare specifice.

Managementului cercetării se face prin:

 • Consiliul Cercetării Ştiinţifice coordonat de Prorectorul cu Cercetarea și Managementul Proiectelor;
 • Departamentul de Cercetare, Managementul Proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic DCMPITT;
 • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de transfer tehnologic;
 • Codul de etică în cercetare
 • Plan operaţional de aplicare a strategiei de cercetare în Universitatea din Petroşani.

Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt:

Departamentul de Cercetare, Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic DCMPITT;
Centrele de cercetare ştiinţifică;
Laboratoarele de cercetare ştiinţifică;
Platforme/laboratoare de formare si cercetare interdisciplinară, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Misiunea cercetării ştiinţifice și obiectivele strategice sunt precizate în Strategia cercetării. Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere şi de a transmite, difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică.
DCMPITT este insărcinat cu administrarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare în Universitatea din Petroșani. Acest departament este în subordinea directă a conducerii universității - Prorector Cercetare și Managementul Proiectelor și nu are personalitate juridică proprie.
Misiunea DCMPITT este de a contribui la realizarea în universitate a unui înalt nivel de calitate a cercetării științifice și de dezvoltare a resursei umane implicată în cercetarea științifica și dezvoltarea tehnologică, în context național și internațional.

Obiectivele principale ale DCMPITT sunt:

 • orientarea domeniilor de cercetare spre prioritățile regionale, naționale și ale Uniunii Europene în cercetare și inovare, pornind de la contextul real al resurselor umane și materiale ale universității;
 • participarea la competițiile naționale și europene de granturi pentru cercetare și inovare;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic și social;
 • promovarea imaginii și a competentelor universității în domeniile specifice de interes;
 • atragerea tinerilor în activitatea de cercetare;

Cercetarea științifică acoperă domeniile programelor de studii de licență, masterat și doctorat.
Având în vedere domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PN CDI-II) respectiv Programul Comunitar (PC7) al Uniunii Europene şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Universitatea din Petroşani a probat competenţă şi a înregistrat performanţe, se propun pentru perioada 2012 - 2016 următoarele domenii prioritare în activitatea de cercetare din Universitate:

 1. Mine, Petrol şi Gaze;
 2. Energie;
 3. Mediu;
 4. Transport;
 5. Știinţe fundamentale, economice şi socio-umane.

Există o experienţă acumulată prin proiecte și granturi de cercetare și recent prin proiecte sectoriale ce pun în valoare  potenţialul de cercetare şi această experienţă nu trebuie irosită. Noua strategie are menirea să asigure menţinerea poziţiilor câştigate în anumite domenii de cercetare, să valorifice, înainte de uzura lor morală, echipamentele achiziţionate în ultimii ani, să identifice noi piloni ai cercetării-inovării la nivel regional, national si international.
În acest context Universitatea din Petroşani organizează Simpozionul International Multidisciplinar "Universitaria SIMPRO" si alte simpozioane specifice si de asemenea este co-organizator la simpozioane nationale si internationale.
Diseminarea rezutatelor cercetarii pe domeniile tematice tehnice şi economice este sustinuta prin editarea periodicelor Annals of the University of Petroşani, recunoscute de către CNCSIS si incluse in BDI: Mining Engineering, Mechanical Engineering, Economics  și Electrical Engineering.

Universitatea din Petroșani este editor la prestigioasa revistă internațională Revista Minelor/Mining Revue  inclusă in BDI și recunoscută de către CNCSIS și  TRANSYLVANIAN JOURNAL OF MATHEMATICS AND MECHANICS”

Managementul Cercetării-Dezvoltării-Inovării

Una din componentele de bază ale activităţii academice din cadrul Universităţii din Petroşani este cercetarea ştiinţifică. Universitatea promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare, centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, care să consolideze această instituție într-un pol de excelenţă axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către mediul economic și social. Totodată sunt promovate principiile corecte ale deontologiei și eticii în cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea şi motivarea resursei umane.

Prin cercetare ştiinţifică într-o paletă largă de domenii şi prin tematicile interdisciplinare abordate, Universitatea din Petroşani îşi întăreşte rolul pe care îl are ca universitate regională. În judeţul Hunedoara, universitatea reprezintă un pol de cunoaştere şi deschidere către întreaga lume.

Astfel, Universitatea din Petroşani menţine şi dezvoltă permanent comunicarea cu mediul economic. Membrii comunităţii academice sunt implicaţi în abordarea unor teme de cercetare care îşi propun să ofere soluţii la importante probleme ale societăţii contemporane, iar factorii de decizie din mediul economico-social sunt deschişi colaborărilor în domeniul cercetare–dezvoltare cu laboratoarele şi centrele de cercetare din universitate.

Personalul implicat în activităţi de cercetare, în structurile de cercetare ale universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor.

1.1. Misiune şi obiective

Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere şi de a transmite, difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică. Strategia cercetării ştiinţifice este elaborată în concordanţă cu obiectivele Universităţii din Petroşani privind cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic definite de Carta Universităţii.

Obiectivele strategice generale din perspectiva activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare

 • Dezvoltarea componentei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale şi în conformitate cu deciziile ce vor fi luate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
 • Stabilirea domeniilor şi direcţiilor prioritare, în contextual general al Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare pe perioada 2014 – 2020 şi documentelor de politică a cercetării elaborate de Comisia Europeană centrate pe realizarea Ariei Europene a Cercetării ERA.
 • Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice care să asigure vizibilitatea ştiinţifică naţională şi internaţională a Universităţii;
 • Trasarea domeniilor şi direcţiilor prioritare de cercetare în conformitate cu structura şi specificul facultăţilor din Universitatea din Petroşani;
 • Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, a infrastructurii specifice, pentru asigurarea competitivităţii Universităţii la nivel naţional şi internaţional;
 • Dezvoltarea parteneriatelor de cooperare naţională şi internaţională de tip public-privat şi public-public (cu universităţi/institute de cercetare, industrie, etc.), accentuarea activităţilor de diseminare şi transfer tehnologic pentru a îmbunătăţi performanţele, vizibilitatea cadrelor didactice/cercetătorilor şi a creşte rolul universităţii pe plan local/regional/naţional /internaţional;
 • Dezvoltarea proiectelor de cercetare inter/trans-disciplinare prin activităţi de inovare şi transfer, de cunoaştere în domeniile ştiinţifice prioritare şi identificarea surselor de finanţare ale acestora;
 • Integrarea cercetătorilor din Universitate în sistemul naţional, european şi internaţional al cercetării;
 • Creşterea calităţii activităţilor de cercetare şi de management de proiect;
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi asigurarea resurselor de finanţare;
 • Stabilirea bazelor esenţiale pentru reconfigurarea si optimizarea activităţii de cercetare, dezvoltare si inovare într-un cadru naţional de competitivitate, care să permită, pe termen scurt, obținerea indicatorilor de performanţă necesari clasificării instituţionale a universităţii la categoria „educaţie si cercetare”.
 • Stabilirea unor ținte clare și cuantificabile, prin planuri anuale operaționale, pentru activitățile de cercetare științifică, pentru asimilarea valorilor managementului calității și pentru cuantificarea eforturilor necesare în această direcție.

1.2. Strategia privind cercetarea științifică

În raport cu misiunea asumată a universităţii, strategia cercetării vizează două direcţii majore:

 • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în scopul integrării acesteia la nivel naţional şi internaţional.
 • Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu parteneri din ţară şi din străinătate.

Pentru îndeplinirea acestor obiective generale au fost stabilite următoarele căi de acţiune:

 • Creşterea capacităţii de cercetare și îmbunătățirea performanţei activităţilor de cercetare
 • Intensificarea activităţilor de integrare în programele naţionale şi europene de cercetare ştiinţifică
 • Creşterea capacităţii de integrare în Spațiul European al Cercetării (E.R.A.)
 • Dezvoltarea activităţilor şi infrastructurii CDI pe domenii prioritare şi utilizarea acestora în plan regional şi naţional
 • Creşterea performanţei privind diseminarea rezultatelor cercetării
 • Creşterea volumului de fonduri atrase din cercetare
 • Planificarea, evaluarea şi recompensarea activităţilor de cercetare ştiinţifică

Strategia cercetării ştiinţifice 2016-2020 poate fi consultată aici.

1.3. Organizarea cercetării științifice

Unităţile de cercetare şi de management al cercetării ale Universităţii sunt: Departamentul de Administrare a Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică (DAACS), Centrul de Consultanţă în Managementul Proiectelor, Inovare şi Transfer Tehnologic (CCMPITT), centrele de cercetare ştiinţifică, laboratoarele de cercetare ştiinţifică, platformele/laboratoarele de cercetare interdisciplinară, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Activitatea de cercetare desfăşurată de cadrele didactice din Universitatea din Petroşani se desfăşoară, în fiecare an, pe baza unor planuri de cercetare dezvoltate operaţionale la începutul anului calendaristic la nivel de: departament, facultate şi centre de cercetare, planuri integrate în planul operaţionale al universităţii.

Planurile operaţionale ale Universităţii din Petroşani, care includ planurile operaţionale de cercetare ştiinţifică pot fi vizualizate aici:

2014 2015 2016 2017

Consiliul Cercetării Ştiinţifice

Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii din Petroşani este un organism de lucru aflat în subordinea Senatului, având următoarele atribuţii:

 1. coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitate în acord cu Planul strategic al universităţii şi Strategia de Cercetare Ştiinţifică, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;
 2. elaborează Strategia de Cercetare Ştiinţifică a Universităţii, în colaborare cu Consiliile facultăţilor şi ale structurilor de cercetare din Universitate;
 3. analizează şi supune spre aprobarea Senatului Universităţii regulamentele (statutele) de organizare şi funcţionare a structurilor de cercetare din Universitate şi alte regulamente specifice activităţii de cercetare (Statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare, Regulamentul privind acordarea premiilor pentru excelenţa în cercetare etc.)
 4. analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă elaborate de structurile Universităţii din Petroşani;
 5. stimulează şi sprijină activitatea de cercetare a departamentelor, cadrelor didactice, doctoranzilor, cercetătorilor şi studenţilor din universitate, inclusiv prin colaborarea cu instituţii de învăţământ şi cercetare din ţară şi străinătate;
 6. analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare al acestuia, pe baza bilanţurilor contabile;
 7. sprijină organizarea în Universitate a manifestărilor ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională;
 8. coordonează acţiunile legate de atribuirea premiilor pentru cercetarea ştiinţifică acordate cadrelor didactice şi cercetătorilor din universitate, precum şi acţiunile legate de atribuirea burselor de performanţă pentru studenţi.

 

Componenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice (cf. H.S. nr. 85/14 iulie 2016)

Nr. crt.

Nume si prenume

Structura/departamentul

Calitatea

Prof. univ. dr. ing. Moraru Roland Prorectorat Cercetare Preşedinte
Prof. univ. dr. ing. Arad Victor Senatul UP Vicepreşedinte
Prof. univ. dr. ing. Leba Monica Şcoala doctorală Membru
Conf. univ. dr. ing.ToderaşMihaela IMTC Membru
Şef lucr.dr. ing. Lorinţ Csaba MIMG Membru
Conf. univ. dr. ing. Doşa Ioan IMIT Membru
Conf. univ. dr. ing. Stoicuţa Olimpiu ACIEE Membru
Prof. univ. dr. ec. Man Mariana Ştiinţe economice Membru
Conf. univ. dr. mat.Dobriţoiu Maria Matematică - Informatică Membru
Conf. univ. dr. Hirghiduş Ion Ştiinţe Socio - Umane Membru
Leahu Serghei Colectiv studenţi Membru


Regulamentul Consiliului Cercetării Ştiinţifice poate fi vizualizat aici.

Comisia pentru cercetare științifică a Senatului U.P. (cf. H.S. nr. 27/25 mai 2017):

1.Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
2.Conf.univ.dr.mat.DOBRIȚOIU Maria
3.Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
4.Prof.univ.dr.ec. MAN Mariana
5.Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
6.Conf.univ.dr.ing.STOICUȚA Olimpiu
7.Student RADA Andrei Cristian

Rapoartele comisiei pentru cercetare ştiinţifică ale Senatului UP pot fi vizualizate mai jos.

2014 2015 2016 2017

1.4. Valorificare, diseminare şi evaluare rezultate CDI

În evaluarea cercetării ştiinţifice se urmăresc, în principal, aspecte calitative, din care amintim: importanţa teoretică pentru dezvoltarea ştiinţei în general şi pe domenii de specialitate/interdisciplinare; tendinţe pe plan internaţional şi naţional; încadrarea în fluxul principal de rezultate; caracterul inovativ şi impactul pentru economie, cultură, viaţă socială, protecţia mediului; contribuţia la perfecţionarea învăţământului şi modernizarea mijloacelor de învăţământ.

Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o parte a normei didactice şi se evidenţiază în Rapoartele de evaluare academică.

În Universitatea din Petroşani se întocmesc rapoarte individuale, rezultatele fiind centralizate la nivel de departamente, facultăţi şi apoi la prorectoratul de resort. Raportările se realizează bianual:

Regulamentul de organizare, desfăşurare, evidenţă şi valorificare a activităţii de cercetare ştiinţifică poate fi consultat aici.

Rezultatele cercetării la nivelul Universităţii sunt evidenţiate în rapoartele de mai jos:

Centre / Laboratoare de cercetare în cadrul Universității Petroșani

Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt: Departamentul de Cercetare, Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic DCMPITT, centrele de cercetare ştiinţifică, laboratoarele de cercetare ştiinţifică, platforme/laboratoare de formare si cercetare interdisciplinara, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Managementului cercetării se face prin:

Documente

Proiecte Strategice

Centre de cercetare /infrastructură laboratoare

Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt Departamentul de Administrare a Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică (DAACŞ), Centrul Consultanţă în Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic (CCMPITT), centrele de cercetare ştiinţifică, laboratoarele de cercetare ştiinţifică, platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Activitățile laboratoarelor de cercetare arondate unităților de cercetare științifică vizează dezvoltarea de tematici cu impact fundamental și aplicativ, în abordări integrative, multidisciplinare și interdisciplinare, în acord cu tematicile prioritare la nivel regional, național și internațional, care să asigure creșterea vizibilității și a competitivității. 

Departamentul de Administrare a Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică (DAACŞ)

Contact: Conf.univ.dr.ing. Praporgescu Gabriel
E-mail: gpraporgescu@gmail.com

Centrul Consultanţă în Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic (CCMPITT)

Contact: Şef lucr.dr.ing. Păsculescu Dragoş
E-mail: pdragos_74@yahoo.com

2.1. CENTRE DE CERCETARE ACREDITATE INSTITUŢIONAL

Lista centre de cercetare

FACULTATEA DE MINE

HS Reorganizare centre Facultatea de Mine

Centrul de Cercetare Evaluarea riscurilor industriale (CCERI)

 1. Statutul CCERI
 2. Strategia CCERI
 3. Planul strategic al CCERI
 4. Organigrama CCERI
 5. Membri CCERI
 6. Infrastructura CCERI
 7. CCCERI-Certificat

Ingineria rocilor, substanţelor minerale utile şi a materialelor de construcţii (IRSMUMC)

 1. Statutul si organizarea IRSMUMC
 2. Strategia CC IRSMUMC
 3. Organigrama IRSMUMC
 4. Lista colectivului IRSMUMC
 5. Indrastructura IRSMUMC

Centrul de cercetare Inginerie minieră (CCIM)

 1. Statutul CCIM
 2. Organigrama CCIM
 3. Membri CCIM

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Inginerie mecanică pentru industria extractivă (CC IMIE)

Metode, tehnici şi software pentru monitorizarea şi controlul proceselor miniere (CC MTSMCPM)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Centrul de cercetări economice şi sociale pentru dezvoltare regională (CCSEDR)

 1. Statutul CCESDR
 2. Strategia CCESDR
 3. Organigrama CCESDR
 4. Membrii CCESDR
 5. Dotari aferente CCESDR
 6. Raport activ. cercet. CCESDR 2008-2014
 7. HS infiintare CCESDR

2.2. Laboratoarele de cercetare acreditate sau autorizate la nivel national sunt:

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.