Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Formare Continuă

 

Formare Inițială

Formare Continuă

CINE SUNTEM?

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă (D.P.P.D.F.C.) este o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică a Universităţii din Petroşani în cadrul căreia se desfăşoară programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior.

CE PROGRAME DE STUDII OFERĂ DPPDFC?

1. Nivel I - iniţial (30 credite): Acest program de studii se derulează pe durata a trei ani, se adresează studenţilor Universităţii din Petroşani forma de învăţământ cu frecvență şi se efectuează în cursul ciclului universitar de licenţă (anii I/II – III/IV). Se finalizează cu obţinerea unui Certificat de absolvire Nivel I care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării a unui minimum de 30 credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

2. Nivel II - de aprofundare (30 credite): Acest program de studii se derulează pe durata a doi ani, se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă care posedă certificatul de absolvire Nivel I şi se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire Nivel II. Acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu obligativitatea îndeplinirii condiţiilor: 
a) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 
b) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

 Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.

În cazul absolvenţilor, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare psihopedagogică de nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.

Înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

DOCUMENTE NECESARE

Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel I conţine, după caz, următoarele:

 1. fişa de înscriere;
 2. certificatul de naştere, original şi copie pentru conformitate;
 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original şi copie pentru conformitate;
 4. cartea de identitate, original şi copie pentru conformitate;
 5. adeverinţă de student, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student (din care să reiese forma de finanțate a studentului), în anul universitar curent, eliberată de decanatele facultăților din cadrul Universității din Petroșani sau de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de Universitatea din Petroșani;
 6. în cazul absolvenţilor care urmează programul în regim postuniversitar, diploma de licență sau diploma echivalentă acesteia în original și copie pentru certificare "conform cu originalul" de către secretariatul DPPDFC;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în original și în copie pentru certificare "conform cu originalul" de către secretariatul DPPDFC;
 8. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 9. chitanţa eliberată de casieria Universităţii din Petroşani din care rezultă achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere( 10 lei pentru studenții care urmează cursurile în paralel cu programul de licență și 50 de lei pentru cei care urmează cursurile în regim postuniversitar);
 10. un dosar plic.

(2) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II după caz, următoarele:

 1. fişa de înscriere;
 2. certificatul de naştere, original şi copie pentru conformitate;
 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original şi copie pentru conformitate;
 4. cartea de identitate, original şi copie pentru conformitate;
 5. certificat de absolvire a Nivelului I de formare psihopedagogică, original şi copie pentru certificare "conform cu originalul" de către secretariatul DPPDFC ori adeverinţă de absolvire, original şi copie; sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 6. diploma de licență sau diploma echivalentă acesteia în original și copie pentru certificare "conform cu originalul" de către secretariatul DPPDFC;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în original și în copie pentru certificare "conform cu originalul" de către secretariatul DPPDFC;
 8. adeverinţă de student-masterand, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de masterand (din care să reiese forma de finanțate a masterandului), în anul universitar curent, eliberată de decanatele facultăților din cadrul Universității din Petroșani sau de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de Universitatea din Petroșani;
 9. diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă pentru cursanții care urmează programul în regim postuniversitar, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată "conform cu originalul" de către secretariatul DPPDFC, ;
 10. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 11. chitanţa eliberată de casieria Universităţii din Petroşani din care rezultă achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere (50 lei pentru masteranzii care urmează cursurile în paralel cu programul de master și 50 de lei pentru cei care urmează cursurile în regim postuniversitar);
 12. un dosar plic.

CE COMPETENŢE FORMEAZĂ ACESTE PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ?

Capacitatea de a relaţiona cunoştinţele de psihologia educaţiei, pedagogie, didactica specialităţii cu situaţiile educaţionale reale din şcoală. Cunoaşterea şi înţelegerea  documentelor curriculare oficiale, precum şi a celor elaborate în şcoală. Înţelegerea modului de formulare a obiectivelor generale şi a celor operaţionale pentru disciplinele de specialitate. Cunoaşterea principalelor metode de învăţământ utilizabile în predarea disciplinelor de specialitate. Cunoaşterea şi înţelegerea modului în care se realizează proiectarea didactică. Cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor de evaluare.

Taxe de școlarizare

 1. Studenţii și masteranzii care ocupă un loc bugetat și care urmează cursurile din cadrul DPPDFC pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master nu plătesc taxă de şcolarizare;
 2. Studenţii și masteranzii care ocupă un loc cu taxă și urmează cursurile din cadrul DPPDFC pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master vor plăti o taxă de şcolarizare de 500 lei/an.
 3. Cursanții care urmează cursurile din cadrul DPPDFC în regim postuniversitar vor plăti o taxa de şcolarizare de 1200 lei/an.

DOMENIILE ȘI PROGRAMELE DE STUDII DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂțII DIN PETROȘANI

conform H.G. nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, în baza cărora se vor organiza programele de formare psihopedagogică:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă
1 Facultatea de Mine Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Inginerie civilă Construcţii miniere
Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Inginerie şi management Inginerie economică în construcţii
Mine, petrol şi gaze Inginerie minieră
Topografie minieră
2 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului
Inginerie electrică Electromecanică
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
Maşini şi echipamente miniere
3 Facultatea de Ştiinţe Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Asistenţă socială Asistenţă socială
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Finanţe Finanţe şi bănci
Management Management
Matematică Matematică informatică
Sociologie Sociologie
Ştiinţe administrative Administraţie publică