M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Formare Continuă

 

Formare Inițială

Formare Continuă

CINE SUNTEM?

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă (D.P.P.D.F.C.) este o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică a Universităţii din Petroşani în cadrul căreia se desfăşoară programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior.

CE PROGRAME DE STUDII OFERĂ CPPDFC?

1. Nivel I - iniţial (30 credite): Acest program de studii se derulează pe durata a trei ani, se adresează studenţilor Universităţii din Petroşani forma de învăţământ zi şi se efectuează în cursul ciclului universitar de licenţă (anii I/II – III/IV). Se finalizează cu obţinerea unui Certificat de absolvire Nivel I care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării a unui minimum de 30 credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

2. Nivel II - de aprofundare (30 credite): Acest program de studii se derulează pe durata a doi ani, se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă care posedă. Certificatul de absolvire Nivel I şi se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire Nivel II. Acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu obligativitatea îndeplinirii condiţiilor:
a) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
b) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

3. Persoanele care nu optează pentru programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D.F.C. în timpul studiilor de licenţă (nivel I), sau după absolvirea acestora (nivel II), îl pot urma într-un an de zile pentru fiecare nivel, după obţinerea licenţei, dar numai cu taxă la Programele de formare psihopedagogică Nivel 1 şi/sau Nivel 2, organizate în regim postuniversitar.

CE BUGET DE TIMP TREBUIE ALOCAT ACESTOR PROGRAME?

Conform OMECTS 5745/13.09.2012 există un plan de învăţământ unic pe ţară, obligatoriu pentru cei care urmează programul de formare psihopedagogică şi care are alocate o medie de 3 ore de curs şi 3 ore de seminar pe săptămână pentru forma de învăţământ zi şi 9 ore curs şi 9 ore seminar în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică pentru forma postuniversitar.

CE COMPETENŢE FORMEAZĂ ACESTE PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ?

Capacitatea de a relaţiona cunoştinţele de psihologia educaţiei, pedagogie, didactica specialităţii cu situaţiile educaţionale reale din şcoală. Cunoaşterea şi înţelegerea  documentelor curriculare oficiale, precum şi a celor elaborate în şcoală. Înţelegerea modului de formulare a obiectivelor generale şi a celor operaţionale pentru disciplinele de specialitate. Cunoaşterea principalelor metode de învăţământ utilizabile în predarea disciplinelor de specialitate. Cunoaşterea şi înţelegerea modului în care se realizează proiectarea didactică. Cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor de evaluare.