M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

Laboratoare Cercetare

ONG
Partenere

Departamentul de Calitate și Admitere

Director departament:

Componența Departamentului de Calitate și Admitere:

 • Conf. univ. dr. UȚU ILIE - Director Departament;
 • Prof. univ. dr. LAZĂR MARIA, Facultatea de Mine - membru;
 • Șef lucr. dr. ing. DUNCA EMILIA, Facultatea de Mine - membru;
 • Șef lucr. dr. ing. MANGU SORIN, Facultatea de Mine - membru;
 • Conf. univ. dr. PRAPORGESCU GABRIEL, Facultatea IME - membru;
 • Conf. univ. dr. ing. SAMOILĂ BRANA LILIANA, Facultatea IME - membru;
 • Conf. univ. dr. ing. MIHĂILESCU SORIN, Facultatea IME - membru;
 • Conf. univ. dr. ISAC CLAUDIA. Facultatea de Științe - membru;
 • Lect. univ. dr. NIȚĂ DORINA, Facultatea de Științe - membru;
 • Lect. univ. dr. HELJIU MARIUS, Facultatea de Științe - membru;
 • Lect. univ. dr. DUMBRAVĂ GABRIELA, Facultatea de Științe - membru.

Documente

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII (CEAC)

MISIUNE

Misiunea Comisiei pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii este coordonarea actiunilor având ca scop crearea, functionarea eficienta si dezvoltarea sistemului de asigurare a calitatii din universitate, în concordanta cu politica referitoare la calitate stabilita de conducerea universitatii, reglementarile nationale si standardele europene referitoare la calitatea în învatamântui superior.

ORGANIZARE

Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC), constituita în baza Legii nr. 87 / 2006 Art. 11, alin. (5) si (6), reprezinta organismul de coordonare a activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii la nivel institutional. CEAC este formata din 7 membri : 3 cadre didactice alese prin vot secret de catre Senat (câte un reprezentant al fiecarei facultati), 1 reprezentant al Sindicatului Liber al Cadrelor Didactice si Personalului Muncitor, 1 reprezentant al studentilor desemnat de catre Sindicatul Studentilor Democrati din Universitatea din Petrosani si un reprezentant al Companiei Nationale a Huilei din partea angajatorilor. Conducerea operativa a Comisiei este asigurata de Prorectorul responsabil cu Învatamântui si Relatiile Internationale (H.S. nr. 15 / 30.09.2005 revizuita).

LEGATURI CU ALTE DEPARTAMENTE/FUNCTII

Ierarhice: este subordonata Senatului; are în subordine Departamentul de Asigurare a Calitatii.

Functionale: cu toate facultatile si departamentele din universitate;

De colaborare:

 • interna: cu prorectoratele si cu departamentele administrative din universitate;
 • externa: cu alte universitati, cu organisme de evaluare si certificare a calitatii din tara si din strainatate.

ACTIVITATI

Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii: raspunde în fata Senatului universitatii de implementarea/ actualizarea/ dezvoltarea sistemului de asigurare a calitatii din universitate; reprezinta universitatea în relatiile cu organismele nationale si internationale pe probleme de calitate; reprezinta universitatea la auditurile externe de evaluare a sistemului de asigurare a calitatii si a programelor de studiu; avizeaza planurile si monitorizeaza auditurile / evaluarile interne ale calitatii din universitate; furnizeaza anual Senatului universitatii rezultate sintetice privind nivelul calitatii si stadiul actiunilor de îmbunatatire a calitatii.