M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Admitere studii masterale (ciclul II)

 1. Metodologie admitere 2016 - Completă
 2. Calendarul admiterii - iulie 2016
 3. Calendarul admiterii - septembrie 2016
 4. Criterii de selecție
 5. Acte necesare inscrierii
 6. Taxe inscriere

1. Calendarul admiterii IULIE 2016:

 • 18 – 27 iulie - înscrierea candidaților
 • 28 iulie - afișarea rezultatelor (etapa I)
 • 28 – 29 iulie - depunerea contestațiilor
 • 29 iulie - analiza contestațiilor și afișarea rezultatelor evaluării contestațiilor
 • 28 – 31 iulie - confirmarea locului ocupat prin concurs ( depunerea documentelor originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au la dosar copiile documentelor de concurs, precum și plata taxei de înmatriculare - 30 lei pentru ciclul de studii universitare de licența, și înmatricularea tuturor candidaților admiși (candidații admiși care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declarați respinși)
 • 31 iulie - afișarea rezultatelor finale (etapa II)

2. Calendarul admiterii SEPTEMBRIE 2015:

 • 5 – 16 septembrie - înscrierea candidaților
 • 18 septembrie - afișarea rezultatelor (etapa I)
 • 18 – 19 septembrie - depunerea contestațiilor
 • 20 septembrie - analiza contestațiilor și afișarea rezultatelor evaluării contestațiilor
 • 18 – 21 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs ( depunerea documentelor originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au la dosar copiile documentelor de concurs, precum și plata taxei de înmatriculare - 30 lei pentru ciclul de studii universitare de licența, și înmatricularea tuturor candidaților admiși (candidații admiși care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declarați respinși)
 • 22 septembrie - afișarea rezultatelor finale (etapa II)
 • 22 – 24 septembrie - parcurgerea de către candidații din "Lista de așteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" și afișarea rezultatelor acestora

3. Criterii de selecție

Pentru studiile universitare de masterat, criteriul de admitere este media obţinută de către candidat la examenul de licenţă.

4. Acte necesare inscrierii

 1. cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 2. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată;
 3. foaie matricolă, în original sau copie legalizată;
 4. diplomă de licență sau adeverință ( pentru promoția 2016), în original sau în copie legalizată;
 5. foaie matricolă / supliment la diplomă, în original sau copie legalizată;
 6. certificat de naștere, în copie legalizată;
 7. certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie legalizată, numai dacă este cazul;
 8. adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 9. pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 10. chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 11. două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 12. copie xerox după B.I. / C.I.;
 13. diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 14. dosar plic.

5. Taxe inscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei atât pentru învățământul de zi cât și pentru învățământul la distanță, masterat sau studii doctorale.

Taxe de înmatriculare:

 • 60 lei studii masterale

Taxele se plătesc la casieria Universității. Cererile de înmatriculare și copiile chitanțelor de plată a taxelor (înmatriculare și școlarizare) se depun la secretariatele facultăților.
 
Programul casieriei și al secretariatelor este:
      luni - vineri                     între orele 8.00 - 15 .00
      sâmbăta și duminica       între orele 8.00 - 12.00