M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Informații utile Admitere Studii Licență (ciclul I)

1. Calendarul admiterii - iulie 2016
2. Calendarul admiterii - septembrie 2016
3. Criterii de selecție
4. Acte necesare inscrierii
5. Taxe inscriere

1. Calendarul admiterii IULIE 2016:

 • 18 – 27 iulie - înscrierea candidaților
 • 28 iulie - afișarea rezultatelor (etapa I)
 • 28 – 29 iulie - depunerea contestațiilor
 • 29 iulie - analiza contestațiilor și afișarea rezultatelor evaluării contestațiilor
 • 28 – 31 iulie - confirmarea locului ocupat prin concurs ( depunerea documentelor originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au la dosar copiile documentelor de concurs, precum și plata taxei de înmatriculare - 30 lei pentru ciclul de studii universitare de licența, și înmatricularea tuturor candidaților admiși (candidații admiși care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declarați respinși)
 • 31 iulie - afișarea rezultatelor finale (etapa II)

2. Calendarul admiterii SEPTEMBRIE 2016:

 • 5 – 16 septembrie - înscrierea candidaților
 • 18 septembrie - afișarea rezultatelor (etapa I)
 • 18 – 19 septembrie - depunerea contestațiilor
 • 20 septembrie - analiza contestațiilor și afișarea rezultatelor evaluării contestațiilor
 • 18 – 21 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs ( depunerea documentelor originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au la dosar copiile documentelor de concurs, precum și plata taxei de înmatriculare - 30 lei pentru ciclul de studii universitare de licența, și înmatricularea tuturor candidaților admiși (candidații admiși care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declarați respinși)
 • 22 septembrie - afișarea rezultatelor finale (etapa II)
 • 22 – 24 septembrie - parcurgerea de către candidații din "Lista de așteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" și afișarea rezultatelor acestora

3. Admiterea la studiinle de licență se organizează prin concurs de dosare, iar media de admitere se va calcula astfel:

- 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat;

- 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro

4. Acte necesare inscrierii

 1. cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 2. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată;
 3. foaie matricolă, în original sau copie legalizată;
 4. certificat de naștere, în copie legalizată;
 5. certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie legalizată, numai dacă este cazul;
 6. adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 7. chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 8. două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 9. copie după B.I. / C.I.;

5. Taxe

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei,
 • Taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul.

Taxele se plătesc la casieria Universității. Cererile de înmatriculare și copiile chitanțelor de plată a taxelor (înmatriculare și școlarizare) se depun la secretariatele facultăților.
Programul casieriei și al secretariatelor este:

luni - vineri                  între orele 8.00 - 15 .00
sâmbăta și duminica    între orele 8.00 - 12.00